Xử lý sự cố

Windows: Bản vá bổ sung Trusted Root Certificates

Bản vá này sẽ cài đặt bổ sung Trusted Root Certificates của MuaSSL.com TLS/CA vào máy tính của bạn

Tải bản vá Ở đây và mở tập tin CaiDat.bat để sử dụng

Chi tiết bản vá:

Tập tin CaiDat.bat cung cấp mã cài tự động qua Windows commands cho các tập tin bên dưới

 • 85666A562EE0BE5CE925C1D8890A6F76A87EC16D4D7D5F29EA7419CF20123B69.crt
  SSL.com Root Certification Authority RSA
 • 3417BB06CC6007DA1B961C920B8AB4CE3FAD820E4AA30B9ACBC4A74EBDCEBC65.crt
  SSL.com Root Certification Authority ECC
 • 22A2C1F7BDED704CC1E701B5F408C310880FE956B5DE2A4A44F99C873A25A7C8.crt
  SSL.com EV Root Certification Authority ECC
 • 5ADFA25013BED3710831572DE51C4B9A21171C00313249C4CB4719D37FBB8D20.crt
  SSL.com EV Root Certification Authority RSA
 • 2E7BF16CC22485A7BBE2AA8696750761B0AE39BE3B2FE9D0CC6D4EF73491425C.crt
  SSL.com EV Root Certification Authority RSA R2

Sau khi bạn cài đặt xong các lỗi liên quan đến Trusted Root Certificates sẽ được khắc phục.

Truy cập và tải mã nguồn tại https://github.com/haoquangviet/MuaSSL-Trusted-Roo...

Bạn cũng có thể xem cách khác ở đây

Chia sẻ:
đầu trang