Xử lý sự cố

Signtool: Lỗi No certificates were found that met all the given criteria

Khi bạn sử dụng Signtool để ký và gặp lỗi

No certificates were found that met all the given criteria

Có 2 trường hợp xảy ra

  1. Máy tính chưa Token
  2. CMD ở chế độ user

Bạn thử lại như sau:

  • Chuyển CMD qua chế độ Administrator và ký lại
  • Nếu vẫn gặp lỗi No certificates were found that met all the given criteria, rút token ra và cắm lại 1 hoặc 2 lần.
Chia sẻ:
đầu trang