Xử lý sự cố

Hướng dẫn cập nhật Root / Intermediate CA trên Linux Server

* Để cập nhật các Root CAs vào máy chủ Linux, bạn cần cập nhật các update mới nhất của phiên bản Hệ Điều Hành.

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS, Fedora:

yum update

- Debian/Ubuntu:

apt-get update
apt-get dist-upgrade


* Để cập nhật các Intermediate CAs vào máy chủ Linux, bạn cần thực hiện theo các bước sau đây:

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS, Fedora:

yum install ca-certificates
update-ca-trust enable

Download file Intermediate CAs về Server và chép vào thư mục /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ , xong cập nhật :

update-ca-trust extract

- Debian/Ubuntu: Download file Intermediate CAs về Server và chép vào thư mục /usr/local/share/ca-certificates/ , xong cập nhật :

update-ca-certificates
update-ca-certificates --fresh

- Centos 5: Download file Intermediate CAs về Server và chép nội dung vào file /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt:

cat foo.crt >> /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
Chia sẻ:
đầu trang