Thỏa thuận EV

Phiên bản PFD

Tài liệu này là thỏa thuận người đăng ký chứng chỉ xác thực mở rộng (“ Thỏa Thuận EV”)

Đây là thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa Hao Quang Viet Software Company Limited., Một công ty tại Ho Chi Minh, VN kinh doanh với tên gọi MuaSSL.com (“MuaSSL.com”) và cá nhân hoặc công ty thiết lập tài khoản dịch vụ chứng chỉ SSL (“ Người đăng ký “) với MuaSSL.com

Người đăng ký và MuaSSL.com được gọi là “ Các bên” của thỏa thuận này. Bất kỳ Người đăng ký nào yêu cầu xác thực chứng chỉ mở rộng “Chứng chỉ EV” sẽ được biết đến trong tài liệu này là “ Người đăng ký “ và chịu trách nhiệm sỡ hữu “ Vai trò của người đăng ký “ được mô tả bên dưới

Tài liệu này mô tả điều khoản và điều kiện kèm theo, chứng chỉ EV có thể được yêu cầu bởi Người đăng ký. Tất cả các điều khoản và điều kiện được mô tả trong thỏa thuận người đăng ký MuaSSL.com tiêu chuẩn (“Thỏa thuận người đăng ký”) áp dụng đầy đủ cho bất kỳ người đăng ký nào Yêu cầu chứng chỉ EV. Tài liệu này mô tả các bước bổ sung và thông tin cần thiết cụ thể cho chứng chỉ EV. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa thỏa thuận Người đăng ký và thỏa thuận EV, Thỏa thuận EV sẽ được coi là tài liệu hoạt động.

Người đăng ký có trách nhiệm tuân theo tất cả các hướng dẫn về chứng chỉ EV có trong chính sách chứng chỉ MuaSSL.com và Diễn giải thực hành chứng chỉ (“CP/CPS”).

Vai trò người được chỉ định

Quy trình chứng chỉ EV cần nhiều vai trò để ủy quyền, gửi và xác minh. Người đăng ký phải chỉ định một hoặc nhiều người đảm nhận các vai trò của người đăng ký sau:

  1. Người yêu cầu chứng chỉ: Yêu cầu chứng chỉ EV phải được gửi bởi người yêu cầu chứng chỉ được ủy quyền. Người yêu cầu chứng chỉ là cá nhân thay mặt Người đăng ký, được Người đăng ký tuyển dụng, Người được ủy quyền có thẩm quyền đại diện cho người đăng ký hoặc bên thứ 3 ( chẳng hạn như ISP hoặc công ty lưu trữ ) hoàn thành và nộp yêu cầu chứng chỉ EV thay mặt cho người đăng ký.
  2. Người phê duyệt chứng chỉ: yêu cầu chứng chỉ EV phải được phê duyệt bởi “người phê duyệt chứng chỉ được ủy quyền”. Người phê duyệt chứng chỉ là một cá nhân được Người đăng ký tuyển dụng hoặc người đại diện được ủy quyền có quyền đại diện người đăng ký để (i) để đóng vai trò là người yêu cầu chứng chỉ và ủy quyền cho các nhân viên khác hoặc bên thứ 3 hoạt động như Người yêu cầu chứng chỉ (ii) để phê duyệt yêu cầu chứng chỉ EV do Người yêu cầu chứng chỉ khác gửi.
  3. Người ký hợp đồng: Thỏa thuận dịch vụ áp dụng cho chứng chỉ EV được yêu cầu và được ký bởi Người ký hợp đồng được ủy quyền. Người ký hợp đồng là một cá nhân được người đăng ký tuyển dụng hoặc người đại diện có thẩm quyền rõ ràng để đại diện cho Người Đăng Ký và người có thẩm quyền thay mặt để ký các thỏa thuận người đăng ký.

Người Đăng Ký có thể ủy quyền cho một cá nhân đảm nhiệm hai hoặc nhiều vai trò trong số các vai trò này và/hoặc có thể ủy quyền cho nhiều cá nhân đảm nhiệm bất kỳ vai trò nào trong số các vai trò này.Trừ khi được quy định khác, bất kỳ người nào được ủy quyền để đảm nhận Vai trò Ứng viên đều có thể đảm nhận bất kỳ vai trò nào ở trên.

MuaSSL.com Thỏa thuận EV

Tài liệu này sẽ được coi là Thỏa thuận chính giữa các bên có tên dưới đây. Bằng cách ký thỏa thuận EV này, Người đăng ký gửi yêu cầu của họ được MuaSSL.com xác thực và cấp chứng chỉ EV

Thay mặt cho người nộp đơn______________________________________________________
(Tên pháp lý đầy đủ của Công ty hoặc Tổ chức), người ký tên dưới đây thể hiện anh/chị là (Giám đốc điều hành, Chủ tịch, Thư ký, Thủ Quỹ, Phó giám đốc, Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính, Giám đốc chiến lược, Thành viên điều hành, Giám đốc hoặc trưởng bộ phận] và có thẩm quyền ký kết thỏa thuận này.

Người ký tên dưới đây xác nhận thông tin trong thỏa thuận là chính xác, bao gồm cả việc xác nhận việc chỉ định những người làm việc trong các vai trò của Người đăng ký

Tên ___________________________ Điện thoại_________________________

Người ký tên dưới đây xác nhận thêm rằng họ hiểu và đồng ý với các điều khoản, điều kiện và yêu cầu được đưa ra trong thỏa thuận này, CP/CPS MuaSSL.com và bất kỳ tài liệu liên quan nào khác.

Người ký tên dưới đây xác nhận rằng đó là người đăng ký và tìm cách mua một hoặc nhiều chứng chỉ xác thực từ MuaSSL.com

Người đăng ký đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các yêu cầu chứng chỉ, Thỏa thuận người đăng ký và các tài liệu liên quan được gửi đến MuaSSL.com bởi bất kỳ các cá nhân được liệt kê ở trên. Người đăng ký phải liên hệ với MuaSSL.com thông qua văn bản để thu hồi hoặc bất kỳ thay đổi quyền của cá nhân được nêu trong danh sách ở trên. Sử dụng một trong các phương pháp sau:

  1. Email tới: legal@muassl.com; hoặc
  2. Gửi tới: MuaSSL.com/Hao Quang Viet /208 Nguyen Trai, District 1, HCM, VN

___________________________________________________
Chữ ký của người có thẩm quyền*

___________________________________________________
Tên và chức vụ*

___________________________________________________
Tên pháp lý đầy đủ của Công ty hoặc Tổ chức

___________________________________________________
Địa chỉ email

* Phải là Giám đốc điều hành, Chủ tịch, Thư ký công ty, Thủ quỹ, Phó Giám đốc, Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính, Giám đốc tài chính, CSO, Thành viên điều hành, Giám đốc hoặc Trưởng bộ phận của Người nộp đơn / Tổ chức.

Ngày ______________________________________


Về tài liệu

Tài liệu này là phiên bản 1.0 của thỏa thuận người đăng ký MuaSSL.com EV. Tài liệu này sẽ được cập nhật để phản ánh chính xác mọi thay đổi, sẽ được hiển thị trong bảng phiên bản bên dưới
Tài liệu này được tạo, phê duyệt và sửa đổi bởi Bộ phận quản lý chính sách MuaSSL.com (PMA ). Bất kỳ câu hỏi nào về tài liệu này hoặc thông tin có thể được chuyển đến địa chỉ: pma@muassl.com
Tài liệu này được coi là công khai và khả dụng cho tất cả người xem

Phiên bản

Ngày

Thay đổi

1.0

15/12/2021

Khởi tạo

đầu trang