Xử lý sự cố

DirectAdmin: Lỗi Assigning an owned IP

Khi cài đặt SSL trong DirectAdmin và nhận được thông báo sau:

You can only add a certificate if you own the ip you are using

Info for Admins: Assigning an owned IP

Để cài đặt SSL trên DirectAdmin, bạn cần sử dụng 1 IP riêng cho tài khoản cần cài đặt SSL hoặc kích hoạt SNI trong DirectAdmin, nếu bạn chưa kích hoạt SNI, DirectAdmin sẽ báo lỗi như trên.

Thực hiện như sau:

  1. Đăng nhập vào DirectAdmin bằng SSH
  2. Mở tập tin sau /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
  3. Thêm đoạn mã sau vào cuối tập tin: enable_ssl_sni=1
  4. Lưu lại và khởi động lại DirectAdmin
Chia sẻ:
đầu trang