[Windows 10 SDK] Chương trình ký signtool.exe cho Microsoft Authenticode

Trước tiên, cần tải về SignTool từ Microsoft hoặc tải về signtool.exe từ thư viện của chúng tôi, hoặc kiểm tra nó trong SDK

Sử dụng lệnh:

SignTool sign /f MyCert.pfx /t http://timestamp.comodoca.com/rfc3161 MyControl.exe

MyCert.pfx là tập tin cert mà bạn được từ MuaSSL.

Lệnh ký CodeSign EV với USB Token

Ký SHA1

signtool sign /f "C:mycert.cer" /csp "eToken Base Cryptographic Provider" /k "[{{token_password}}]=Container_Name" /t http://timestamp.digicert.com /a MyControl.exe

Ký SHA256

signtool sign /f "C:mycert.cer" /csp "eToken Base Cryptographic Provider" /k "[{{token_password}}]=Container_Name" /tr http://timestamp.digicert.com /td sha256 /fd sha256 /a MyControl.exe

Tập tin ký mẫu CodeSign gồm EV CodeSign và OV CodeSign từ MuaSSL.com

Tải về

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên