Tomcat trên Linux: Cài đặt SSL

Để cài đặt SSL cho Tomcat trên Linux bạn thực hiện như sau:

Nhập SSL được cấp vào keystore:

 1. Giải nén tập tin đính kèm mà bạn nhận được qua email hoặc tải trên website và upload lên server (gồm 2 tập tin tenmien.crt và tenmien.ca-bundle), lưu trong thư mục /usr/local/ssl/keystore (thư mục đã tạo ra trong lúc tạo CSR)
 2. Đăng nhập vào server với quyền root qua ssh. Sau đó di chuyển đến thư mục Java/bin
 3. Chạy lệnh:
  keytool -import -trustcacerts -alias EVIntermediate -keystore /usr/local/ssl/keystore/server.jks -file /usr/local/ssl/keystore/tenmien.ca-bundle
 4. Nhập vào mật khẩu là “changeit” khi được hỏi.
 5. Chạy lệnh:
  keytool -import -trustcacerts -alias tomcat -keystore /usr/local/ssl/keystore/server.jks -file /usr/local/ssl/keystore/tenmien.crt
 6. Nhập vào mật khẩu là “changeit” khi được hỏi.
 7. Chứng thư số đã được cài đặt thành công vào Keystore. Bạn có thể chạy lệnh sau để kiểm tra thông tin keystore:
  keytool -list -keystore /usr/local/ssl/keystore/server.jks -v

Cấu hình SSL cho Tomcat

 1. Chuyển đến thư mục Tomcat. Tìm tập tin server.xml mà Tomcat đang sử dụng và mở ra để chỉnh sửa.
 2. Cập nhật lại đường dẫn trong đoạn sau đây:
  clientAuth="false" sslProtocol="TLSv1" keyAlias="tomcat" keystoreFile="/usr/local/ssl/keystore/server.jks"
  keystorePass="your_keystore_password" />
 3. Lưu ý sửa port 8443 thành port 443
 4. Nếu bạn muốn hỗ trợ TLS 1.1 và TLS 1.2 (nếu server của bạn là Tomcat >=7), bạn có thể thay đổi phần sslProtocols phía trên thành: sslProtocols="TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2"
 5. Mở port 443 trên Firewall (Nếu bạn dùng software firewall như iptables chẳng hạn thì có thể tìm thấy file config tại: /etc/sysconfig/iptables)
 6. Khởi động lại Tomcat.
Mẹo: Dùng PFX

Cấu hình dùng PFX trong Tomcat

Tải phiên bản PFX trên máy chủ của chúng tôi hoặc tự chuyển đổi sang PFX

Cập nhật tham số sau ở tập tin server.xml

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên