Chương trình ký signtool.exe cho Microsoft Authenticode
Đây là hướng dẫn và thông tin dành cho codesign từ comodo


Trước tiên, cần tải về SignTool từ Microsoft hoặc tải về signtool.exe từ thư viện của chúng tôi, hoặc kiểm tra nó trong SDK

Sử dụng lệnh:

SignTool sign /f MyCert.pfx /t http://timestamp.comodoca.com/rfc3161 MyControl.exe

MyCert.pfx là tập tin cert mà bạn được từ Comodo hoặc MuaSSL.

Sử dụng CodeSign tool GUI

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên