Cài đặt Chứng chỉ số SSL: Unifi

Cài đặt SSL cho UniFi Controller AC, hướng dẫn này dành cho Linux

Bước 1: Tải SSL được cấp lên máy chủ của bạn

Di chuyển đến /var/lib/unifi
Tải lên 3 tập tin là tenmien.crt + tenmien.ca-bundle (2 tập tin này bạn tải trên hệ thống quản lý SSL hoặc kiểm tra email) + tenmien.key (tập tin này là private key của bạn, nếu bạn tạo CSR trực tuyến, hãy kiểm tra email)

Bước 2: Chuyển đổi sang PKCS12

Hãy chắc chắn bạn đang ở /var/lib/unifi
Sử dụng lệnh sau để chuyển đổi cert sang PKCS12

openssl pkcs12 -export -in tenmien.crt -inkey tenmien.key -certfile tenmien.ca-bundle -out unifi.p12 -name unifi -password pass:aircontrolenterprise

Bước 3: Import SSL vào Unifi

keytool -importkeystore -srckeystore unifi.p12 -srcstoretype PKCS12 -srcstorepass aircontrolenterprise -destkeystore /usr/lib/unifi/data/keystore -storepass aircontrolenterprise

Sau khi hoàn thành, khởi động lại unifi bằng lệnh:

service unifi restart

Chúc bạn thành công.

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên