Apache/htaccess: Tự động chuyển http sang https

Có nhiều cách để chuyển từ http sang https, bên dưới là mã cấu hình trong .htaccess cho các máy chủ Apache:

RewriteEngine On
#tu dong chuyen qua ssl
RewriteBase /
RewriteCond %{SERVER_PORT} ^80$
RewriteRule ^(.*)$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
#chuyen tu www sang khong co www
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [L,R=301]

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên