Apache: Cài đặt giấy chứng nhận chứng chỉ số SSL

Để cài đặt chứng chỉ của bạn trong máy chủ Apache, vui lòng làm theo các hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Lưu lại giấy chứng nhận của bạn

Chứng chỉ được cấp cho bạn qua email, email này chứa các thông tin về chứng chỉ của bạn. Sao chép chứng chỉ máy chủ Web của bạn vào một phần mềm soạn thảo văn bản như Notepad/Gedit, bao gồm cả header và footer.

-----BEGIN CERTIFICATE-----

[dữ liệu mã hóa]

-----END CERTIFICATE-----

Hãy chắc chắn rằng có 5 dấu gạch ngang hai bên BEGIN CERTIFICATE và END CERTIFICATE, đảm bảo rằng không có khoảng trắng, ngắt dòng hoặc bất kỳ các ký được vô tình được thêm vào.

Bước 2: Cài đặt CA Bundle

Tập tin CA-Bundle được cung cấp kèm theo cert được cấp cho bạn.

Bước 3: Thiết lập tập tin httpd.conf của bạn

Mở tập tin httpd.conf máy chủ của bạn (một số cài đặt giữ giấy chứng nhận SSL trong tập tin ssl.conf hoặc một tập tin khác)

Phần máy chủ ảo của bạn phải có các chỉ định sau đây:

SSLCertificateFile - Trỏ đến các giấy chứng nhận SSL của bạn mà chúng tôi cấp cho bạn
SSLCertificateKeyFile - Trỏ đến các tập tin quan trọng liên quan với chứng chỉ của bạn.
SSLCertificateChainFile -Trỏ đến tập tin trung gian

Lưu ý: Một số phiên bản của Apache sẽ không chấp nhận chỉ thị SSLCACertificateFile. Hãy thử sử dụng SSLCertificateChainFile

Ví dụ:

Lưu lại thay đổi và thoát trình soạn thảo.
Dừng và Kích hoạt lại apache để áp dụng thay đổi

Thông tin bổ sung:
Các VirtualHosts trong tập tin httpd.conf của bạn nên được cấu hình như sau:

ServerAdmin admin@domain.com
DocumentRoot /www/home
ServerName www.domain.com
ErrorLog /www/home/logs/error_log
SSLEngine on
SSLProtocol all
SSLCertificateFile /etc/httpd/conf/ssl.crt/tenmien.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/conf/ssl.key/tenmien.key
SSLCACertificateFile /usr/local/ssl/crt/tenmien.ca-bundle
ServerPath /home

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên