Tomcat trên Linux: Tạo CSR

Tạo Keystore

Bạn cần mở kết nối SSH vào server với user root, tạo thư mục chứa keystore:

mkdir /usr/local/ssl/keystore

Chuyển đến thư mục Java/bin và gõ lệnh sau:

keytool -genkey -keyalg RSA -alias tomcat -keystore /usr/local/ssl/keystore/server.jks -keysize 2048
  1. Khi được hỏi password, nhập vào changeit (hai lần)
  2. Khi được hỏi "What is your first and last name?" thì gõ vào tên miền cần mua SSL, ví dụ www.tenmien.com
  3. Khi được hỏi "What is the name of your organizational unit?" thì gõ IT hoặc tên bộ phận của bạn
  4. Khi được hỏi "What is the name of your organization?" thì gõ vào tên công ty (chọn tên tiếng Anh hoặc tên tiếng Việt) trong giấy đăng ký kinh doanh của công ty.
  5. Khi được hỏi "What is the name of your City or Locality?" thì gõ Ho Chi Minh (tên thành phố nơi công ty đăng ký kinh doanh, không dấu)
  6. Khi được hỏi "What is the name of your State or Province?" thì gõ Ho Chi Minh (tên tỉnh nơi công ty đăng ký kinh doanh, không dấu)
  7. Khi được hỏi "What is the two-letter country code for this unit?" thì gõ VN (ghi chữ in hoa)
  8. Khi được hỏi "Is CN= www.tenmien.com, OU=IT Center, O= Ten cong ty, L=Ho Chi Minh, ST=Ho Chi Minh, C=VN correct?" thì gõ yes
  9. Khi được hỏi "Enter key password for " thì gõ changeit. Hỏi lại một password nữa cũng gõ changeit

Tạo CSR

Gõ lệnh:

keytool -certreq -alias tomcat -file /usr/local/ssl/keystore/certreq.csr -keystore /usr/local/ssl/keystore/server.jks

Khi được hỏi password thì nhập vào changeit

Hệ thống đã tạo xong CSR cho keystore.

Lưu trữ Keystore

Kể từ lúc này trở đi, thư mục /usr/local/ssl/keystore cần được lưu trữ cẩn thận để có thể cài đặt chứng thư số SSL sau khi nhận được từ CA.

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên