Câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn xuất hóa đơn VAT

Hướng dẫn xuất hóa đơn tự động trên hệ thống quản lý đơn hàng

Truy cập vào Danh sách đơn hàng của bạn

  1. Chọn mục Yêu cầu xuất hóa đơn VAT trong danh sách đơn hàng

  2. Nhập thông tin công ty của bạn
  3. Chọn đơn hàng cần xuất hóa đơn
  4. Nhấp Lưu/Cập nhật để khởi tạo hóa đơn
  5. Nhấp Xem trước hóa đơn để kiểm tra hóa đơn đã đúng thông tin hay chưa
  6. Nhấp Đồng ý xuất hóa đơn
  7. Nhận hóa đơn qua email sau vài phút hoặc tải trực tiếp từ hệ thống
Chia sẻ:
đầu trang