API & Tài liệu hướng dẫn

Tài liệu này chỉ dành cho Đại lý

Vui lòng tham khảo các thông tin trong tài liệu để kết nối vào hệ thống của chúng tôi, chỉ những khách hàng có quyền hạn là Đại lý mới có thể kết nối vào hệ thống.

Tài liệu này dành cho ngôn ngữ PHP, các ngôn ngữ khác, xin liên hệ bộ phận hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp.

 1. Kết nối hệ thống
 2. Khoá bí mật & Mật khẩu
 3. Thông tin sản phẩm
 4. Các hàm chức năng
 5. Mã nguồn mẫu
 6. Các Plugins dành cho các hệ thống bên thứ 3

1. Kết nối hệ thống:

Thông tin máy chủ & địa chỉ:

Địa chỉ máy chủ triển khai: https://api.muassl.com

API KEY & API PASS:

Để lấy API Key & API pass, vui lòng truy cập chi tiết tài khoản của bạn tại https://muassl.com/tai-khoan/thong-tin-ca-nhan.htm...

Tải PHP Class: https://api.muassl.com/MuaSslApi_Class.zip

dangnhap():

Hàm này sẽ kết nối đến máy chủ và nhập các thông tin api key & api pass, nếu đúng, bạn sẽ nhận được 1 khoá bí mật cho phiên giao dịch

datKhoa():

Để giao tiếp với hệ thống, bạn cần cung cấp khoá bí mật cho phiên làm việc của mình.

Mã tham khảo:

dangnhap();
$khoa = $layMa['ma'];
$api->datKhoa($khoa);

2. Các hàm chức năng

Tạo CSR:

Chúng tôi cung cấp cho bạn hàm để bạn tạo csr trực tuyến, nhanh chóng và đơn giản

taoCSR():

Các tham số yêu cầu gồm:

 • csr_tenchung: Nhập tên miền của bạn
 • csr_tochuc: Nhập tên tổ chức của bạn
 • csr_bophan: Nhập bộ phận hoặc phòng ban
 • csr_thanhpho: Nhập thành phố
 • csr_tinh: Nhập tỉnh, thành phố của bạn
 • csr_quocgia: Mã quốc gia 2 ký tự, chữ HOA, Việt nam là VN
 • csr_email: Nhập email của bạn

Mã tham khảo:

$thamso = array(
'csr_tenchung'=>'test.api.muassl.com',
'csr_tochuc'=>'Hào Quang Việt',
'csr_bophan'=>'IT',
'csr_thanhpho'=>'Thủ Dầu Một',
'csr_tinh'=>'Bình Dương',
'csr_quocgia'=>'VN',
'csr_email'=>'test@muassl.com',
);
$api->taoCSR($thamso);


Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên