Kiểm tra khớp với SSL/ KEY/ CSR

Sử dụng công cụ này để kiểm tra xem mã SSL được ban hành có khớp với Khóa riêng hay không.

Nhập vào 2 mục bất kỳ và nhấp nút Kiểm tra