Sản phẩm Đảm bảo Mức xác thực Giá từ Bảo hiểm
MuaSSL DV Basic từ MuaSSL.com 1 Tên miền bất kỳ Tên miền
từ 99,000₫/năm Tiết kiệm 5,875,000₫
$10k Chọn
MuaSSL OV từ MuaSSL.com 1 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ 843,000₫/năm Tiết kiệm 4,755,000₫
$1,000k Chọn
MuaSSL DV Premium từ MuaSSL.com 3 Tên miền bất kỳ Tên miền
từ 410,000₫/năm Tiết kiệm 16,280,000₫
$10k Chọn
MuaSSL OV UCC/SAN từ MuaSSL.com 3 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ 2,480,000₫/năm Tiết kiệm 10,610,000₫
$1,000k Chọn
MuaSSL OV Wildcard từ MuaSSL.com 1 Tên miền chính
+ tất cả tên miền con
Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ 2,310,000₫/năm Tiết kiệm 27,320,000₫
$1,000k Chọn
MuaSSL EV từ MuaSSL.com 1 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức đầy đủ
từ 3,925,000₫/năm Tiết kiệm 7,698,000₫
$2,000k Chọn
MuaSSL EV UCC/SAN từ MuaSSL.com 3 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức đầy đủ
từ 6,250,000₫/năm Tiết kiệm 8,248,000₫
$2,000k Chọn
SSL CodeSign OV từ MuaSSL.com Phần mềm Tổ chức cơ bản
từ 2,350,000₫/năm Tiết kiệm 8,920,000₫
--- Chọn
SSL CodeSign EV từ MuaSSL.com Phần mềm Tổ chức mở rộng
từ 6,500,000₫/năm Tiết kiệm 7,722,000₫
--- Chọn
MuaSSL Miễn phí từ MuaSSL.com 1 Tên miền bất kỳ Tên miền Dùng thử
MuaSSL Wildcard từ MuaSSL.com 1 Tên miền chính
+ tất cả tên miền con
Tên miền
từ 1,170,000₫/năm Tiết kiệm 33,020,000₫
$10k Chọn
SSL CodeSign Individual từ MuaSSL.com Phần mềm Thông tin Cá nhân
từ 2,500,000₫/năm Tiết kiệm 8,170,000₫
--- Chọn
MuaSSL UCC/SAN từ MuaSSL.com 3 Tên miền bất kỳ Tên miền
từ 930,000₫/năm Tiết kiệm 16,020,000₫
$10k Chọn
Enterprise EV SSL từ MuaSSL.com 1 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức đầy đủ
từ 2,943,000₫/năm Tiết kiệm 9,663,000₫
$2,000k Chọn
Enterprise EV UCC/SAN SSL từ MuaSSL.com 3 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức đầy đủ
từ 4,693,000₫/năm Tiết kiệm 11,363,000₫
$2,000k Chọn
- 3 tháng miễn phí từ OneSignSSL 1 Tên miền bất kỳ Tên miền Dùng thử
Domain từ OneSignSSL 1 Tên miền bất kỳ Tên miền
từ 124,000₫/năm Tiết kiệm 5,230,000₫
$10k Chọn
Domain UCC/SAN từ OneSignSSL 3 Tên miền bất kỳ Tên miền
từ 710,000₫/năm Tiết kiệm 8,800,000₫
$10k Chọn
Domain Premium từ OneSignSSL 1 Tên miền bất kỳ Tên miền
từ --
$10k Gọi
EV SSL từ OneSignSSL 1 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức đầy đủ
từ 2,250,000₫/năm Tiết kiệm 19,160,000₫
$10k Chọn
Domain Premium UCC/SAN từ OneSignSSL 3 Tên miền bất kỳ Tên miền
từ --
$10k Gọi
Domain Wildcard từ OneSignSSL 1 Tên miền chính
+ tất cả tên miền con
Tên miền
từ 1,110,000₫/năm Tiết kiệm 18,500,000₫
$10k Chọn
OV Premium Wildcard từ OneSignSSL 1 Tên miền chính
+ tất cả tên miền con
Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ 7,900,000₫/năm Tiết kiệm 24,850,000₫
$10k Chọn
Wildcard Multi-Domain từ OneSignSSL 1 Tên miền cụ thể
+ 2 tên miền wildcard
Tên miền
từ 6,250,000₫/năm Tiết kiệm 18,648,000₫
$10k Chọn
OneSign EV Muti-Domain từ OneSignSSL 3 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức đầy đủ
từ 5,650,000₫/năm Tiết kiệm 101,100,000₫
$10k Chọn
InstantSSL Pro Certificate từ Sectigo 1 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ 1,110,000₫/năm Tiết kiệm 7,444,000₫
$10k Chọn
Premium SSL Wildcard từ Sectigo 1 Tên miền chính
+ tất cả tên miền con
Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ 3,900,000₫/năm Tiết kiệm 38,994,000₫
$100k Chọn
Enterprise SSL Pro từ Sectigo 1 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ 18,200,000₫/năm Tiết kiệm 10,140,000₫
$10k Chọn
SSL Wildcard từ Sectigo 1 Tên miền chính
+ tất cả tên miền con
Tên miền
từ 3,700,000₫/năm Tiết kiệm 39,994,000₫
$10k Chọn
Multi-Domain EV SSL từ Sectigo 3 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức đầy đủ
từ 6,300,000₫/năm Tiết kiệm 34,148,000₫
$1500k Chọn
Multi-Domain SSL từ Sectigo 3 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ 3,850,000₫/năm Tiết kiệm 9,460,000₫
$10k Chọn
EV Code Signing SSL từ Sectigo Phần mềm Tổ chức mở rộng
từ 8,834,000₫/năm Tiết kiệm 8,990,000₫
--- Chọn
SSL Certificate từ Sectigo 1 Tên miền bất kỳ Tên miền
từ 990,000₫/năm Tiết kiệm 8,044,000₫
$10k Chọn
Code Signing SSL từ Sectigo Phần mềm Tổ chức cơ bản
từ 7,000,000₫/năm Tiết kiệm 17,922,000₫
--- Chọn
PositiveSSL Multi-Domain Wildcard từ Sectigo 1 Tên miền cụ thể
+ 2 tên miền wildcard
Tên miền
từ 4,513,000₫/năm Tiết kiệm 23,447,000₫
$10k Chọn
Essential SSL từ Sectigo 1 Tên miền bất kỳ Tên miền
từ 210,000₫/năm Tiết kiệm 9,344,000₫
$10k Chọn
Essential Wildcard SSL từ Sectigo 1 Tên miền chính
+ tất cả tên miền con
Tên miền
từ 1,700,000₫/năm Tiết kiệm 16,070,000₫
$10k Chọn
Code Signing SSL for Individual (Dành cho cá nhân) từ Sectigo Phần mềm Thông tin Cá nhân
từ 10,500,000₫/năm Tiết kiệm 15,222,000₫
--- Chọn
Positive SSL Wildcard từ Sectigo 1 Tên miền chính
+ tất cả tên miền con
Tên miền
từ 1,098,000₫/năm Tiết kiệm 13,880,000₫
$10k Chọn
Positive SSL từ Sectigo 1 Tên miền bất kỳ Tên miền
từ 130,000₫/năm Tiết kiệm 5,721,000₫
$10k Chọn
PositiveSSL UCC/SAN từ Sectigo 3 Tên miền bất kỳ Tên miền
từ 850,000₫/năm Tiết kiệm 14,860,000₫
$10k Chọn
EV SSL từ Sectigo 1 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức đầy đủ
từ 1,996,000₫/năm Tiết kiệm 48,390,000₫
$1500k Chọn
Document Signing từ Sectigo Tài liệu Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ 3,167,000₫/năm Tiết kiệm 13,822,000₫
$10k Chọn
InstantSSL Pro Certificate từ Sectigo 1 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ 1,110,000₫/năm Tiết kiệm 7,444,000₫
$10k Chọn
Code Signing SSL từ DigiCert Phần mềm Tổ chức cơ bản
từ 13,500,000₫/năm Tiết kiệm 13,710,000₫
--- Chọn
EV Code Signing từ DigiCert Phần mềm Tổ chức mở rộng
từ 18,000,000₫/năm Tiết kiệm 16,122,000₫
--- Chọn
Standard SSL từ DigiCert 1 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ 6,200,000₫/năm Tiết kiệm 4,644,000₫
$1000k Chọn
Extended SSL từ DigiCert 1 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức đầy đủ
từ 8,050,000₫/năm Tiết kiệm 6,260,000₫
$10k Chọn
Secure Site Pro SSL từ DigiCert 1 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ --
$10k Gọi
Secure Site ProEV SSL từ DigiCert 1 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức đầy đủ
từ --
$10k Gọi
Secure Site EV SSL từ DigiCert 1 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức đầy đủ
từ --
$10k Gọi
Secure Site SSL từ DigiCert 1 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ 7,700,000₫/năm Tiết kiệm 5,348,000₫
$10k Chọn
Secure Site Multi-Domain SSL từ DigiCert 1 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ --
$10k Gọi
Secure Site Wildcard SSL từ DigiCert 1 Tên miền chính
+ tất cả tên miền con
Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ --
$10k Gọi
Wildcard SSL từ DigiCert 1 Tên miền chính
+ tất cả tên miền con
Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ 18,900,000₫/năm Tiết kiệm 9,444,000₫
$10k Chọn
Secure Email - Individual từ Digicert Email & Tài liệu Tên miền
từ 1,100,000₫/năm Tiết kiệm 296,000₫
$10k Chọn
Secure Email - Business từ Digicert Email & Tài liệu Tên miền
từ --
$10k Gọi
QuickSSL Premium từ GeoTrust 1 Tên miền bất kỳ Tên miền
từ 1,250,000₫/năm Tiết kiệm 5,248,000₫
$10k Chọn
True BusinessID Wildcard từ GeoTrust 1 Tên miền chính
+ tất cả tên miền con
Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ 9,500,000₫/năm Tiết kiệm 32,964,000₫
$10k Chọn
True BusinessID Multi-Domain Wildcard từ GeoTrust 1 Tên miền cụ thể
+ 2 tên miền wildcard
Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ 17,580,000₫/năm Tiết kiệm 61,352,000₫
$10k Chọn
QuickSSL Premium Wildcard từ Geotrust 1 Tên miền chính
+ tất cả tên miền con
Tên miền
từ 8,366,000₫/năm Tiết kiệm 33,012,000₫
$10k Chọn
True BusinessID EV từ GeoTrust 1 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức đầy đủ
từ 3,834,000₫/năm Tiết kiệm 15,332,000₫
$10k Chọn
True BusinessID từ GeoTrust 1 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ 1,790,000₫/năm Tiết kiệm 16,920,000₫
$10k Chọn
True BusinessID SAN từ GeoTrust 5 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ 6,050,000₫/năm Tiết kiệm 9,852,000₫
$10k Chọn
RapidSSL từ RapidSSL 1 Tên miền bất kỳ Tên miền
từ 284,000₫/năm Tiết kiệm 2,972,000₫
$10k Chọn
Wildcard Certificate từ RapidSSL 1 Tên miền chính
+ tất cả tên miền con
Tên miền
từ 2,069,000₫/năm Tiết kiệm 9,317,000₫
$10k Chọn
DomainSSL từ GlobalSign 1 Tên miền bất kỳ Tên miền
từ 5,395,000₫/năm Tiết kiệm 2,159,000₫
$10k Chọn
OrganizationSSL từ GlobalSign 1 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ 7,545,000₫/năm Tiết kiệm 3,059,000₫
$10k Chọn
ExtendedSSL từ GlobalSign 1 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức đầy đủ
từ 16,795,000₫/năm Tiết kiệm 13,159,000₫
$10k Chọn
Organization SSL WildCard từ GlobalSign 1 Tên miền chính
+ tất cả tên miền con
Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ 20,495,000₫/năm Tiết kiệm 8,359,000₫
$10k Chọn
DomainSSL WildcardSSL từ GlobalSign 1 Tên miền chính
+ tất cả tên miền con
Tên miền
từ 18,345,000₫/năm Tiết kiệm 7,459,000₫
$10k Chọn
Alpha SSL từ GlobalSign 1 Tên miền bất kỳ Tên miền
từ 1,055,000₫/năm Tiết kiệm 438,000₫
$10k Chọn
Alpha Wildcard SSL từ GlobalSign 1 Tên miền chính
+ tất cả tên miền con
Tên miền
từ 3,575,000₫/năm Tiết kiệm 598,000₫
$10k Chọn
OrganizationSSL IP từ GlobalSign 1 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ 6,790,000₫/năm Tiết kiệm 4,568,000₫
$10k Chọn
CodeSign OV từ GlobalSign Phần mềm Tổ chức cơ bản
từ 6,167,000₫/năm Tiết kiệm 13,090,000₫
--- Chọn
CodeSign EV từ GlobalSign Phần mềm Tổ chức mở rộng
từ 9,167,000₫/năm Tiết kiệm 4,480,000₫
--- Chọn
SSL 123 từ Thawte 1 Tên miền bất kỳ Tên miền
từ 1,560,000₫/năm Tiết kiệm 11,570,000₫
$10k Chọn
Web Server SAN EV từ Thawte 1 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức đầy đủ
từ 9,250,000₫/năm Tiết kiệm -2,952,000₫
$10k Chọn
Web Server SAN SSL từ Thawte 1 Tên miền bất kỳ Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ 1,900,000₫/năm Tiết kiệm 6,548,000₫
$10k Chọn
Wildcard SSL Certificate từ Thawte 1 Tên miền chính
+ tất cả tên miền con
Tên miền + Tổ chức cơ bản
từ 7,800,000₫/năm Tiết kiệm 25,870,000₫
$10k Chọn
Xác thực thông tin Doanh nghiệp từ HaoQuangViet 1 Tên miền bất kỳ
từ 1,000,000₫/năm Tiết kiệm 3,200,000₫
$10k Chọn

Có tất cả 81 sản phẩm

Thời gian hiệu lực trên SSL chỉ còn tối đa 398 ngày xem chi tiết Video

Các câu hỏi

Một số câu hỏi mà chúng tôi hay nhận được

SSL (Secure Socket Layer) là một giao thức bảo mật

SSL (Secure Socket Layer) là một giao thức bảo mật

Chứng chỉ SSL là một kênh bảo mật mà qua đó dữ liệu truyền từ máy chủ đến trình duyệt của người dùng ngược lại. Chứng chỉ SSL hoạt động trên khóa công khai và riêng tư, trong đó khóa công khai được sử dụng để mã hóa dữ liệu trong khi khóa cá nhân dùng để giải mã dữ liệu. Lý do để có chứng chỉ SSL là cứu dữ liệu khỏi những con mắt tò mò có thể sửa đổi hoặc đánh cắp dữ liệu.

TLS/SSL có 3 loại chính, dựa vào việc kiểm tra tuân thủ từ cơ quan phát hành chứng chỉ (CA)

Việc chọn loại nào tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của bạn

Rất đơn giản, bạn chỉ cần chọn sản phẩm phù hợp

Bảo hiểm trong SSL là một khái niệm để tăng niềm tin của các khách hàng giao dịch trên website có sử dụng SSL, mức bảo hiểm càng cao thì chứng tỏ rằng tổ chức yêu cầu cấp SSL đó được CA xác minh một cách cẩn thận và nghiêm ngặt.

Các khái niệm về bảo hiểm có thể được hiểu như sau:

Người phụ trách kiểm tra và ban hành SSL, bằng sự bất cẩn hoặc cẩu thả trong quá trình ban hành SSL cho khách hàng, dẫn đến việc cấp SSL không đúng đối tượng, gây ra sự tin tưởng không đúng/nhầm lẫn cho khách hàng và họ giao dịch dựa trên sự tin tưởng không đúng đó, gây thiệt hại cho khách hàng khi thực hiện giao dịch.

Ví dụ về sự nhầm lẫn của CA: Khi ban hành EV SSL cho paypal.com, nó thuộc sở hữu của Paypal.In, nhưng CA lại cấp cho Amazone.In chẳng hạn

Xem chi tiết giải thích

MuaSSL.com TLS/SSL CA được cấp phép và tin tưởng bởi SSL Inc USA và được ký chéo bởi Certum Trusted Network CA để MuaSSL.com TLS/SSL tương thích tới 99% thiết bị & trình duyệt.

Nhấp vào biểu tượng ổ khóa trên Trình duyệt của bạn để thấy thông tin của chúng tôi hoặc truy cập kho lưu trữ CA toàn cầu

Cùng thỏa thuận đối tác với Sectigo/ Digicert / SSL Corp/ GlobalSign cho phép chúng tôi cung cấp SSL đến khách hàng trên toàn thế giới.

Nếu bạn mua số lượng nhiều và cần các thông tin xác nhận từ những CA chúng tôi đang phân phối, vui lòng gửi yêu cầu tới partners@haoquangviet.com, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp với yêu cầu của bạn.


ChongLuaDao.vn

Tin tưởng từ chuyên gia

MuaSSL.com được tin tưởng bởi Anh Ngô Minh Hiếu (HieuPC) chọn sử dụng cho ChongLuaDao.vn và nhiều dự án khác

Tính năng của tiện ích Chống Lừa Đảo

  • Duyệt web an toàn
  • Màn hình cảnh báo
  • Kiểm tra liên kết và chặn các trang
  • Bảo vệ thời gian thực
  • Kiểm soát của phụ huynh và đánh giá
  • Bảo mật Internet miễn phí

Hợp tác với chuyên gia

Trước khi cấp phát bất cứ chứng chỉ SSL nào, chúng tôi đều quét và đảm bảo tên miền không bị chặn (blacklist) ở ChongLuaDao.vn

ChongLuaDao.vn

Nói về chúng tôi

Một số ý kiến của khách hàng nói về chúng tôi

Được MuaSSL hỗ trợ xuyên suốt 1 năm quả rất là vinh hạnh và trân trọng tấm lòng dành cho sự phát triển của cộng đồng "Chống Lừa Đảo" - để đẩy mạnh phong trào bảo vệ và nâng cao tầm nhận thức an toàn thông tin cho cộng đồng mạng Việt Nam. Xin cảm ơn MuaSSL rất nhiều vì sự hỗ trợ và phong cách làm việc rất chuyên nghiệp

Anh Ngô Minh Hiếu (HieuPC)
Anh Ngô Minh Hiếu (HieuPC)
- ChongLuaDao.vn
đầu trang