Hướng dẫn cập nhật Root / Intermediate CA trên Linux Server

* Để cập nhật các Root CAs vào máy chủ Linux, bạn cần cập nhật các update mới nhất của phiên bản Hệ Điều Hành.

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS, Fedora:

yum update

- Debian/Ubuntu:

apt-get update
apt-get dist-upgrade


* Để cập nhật các Intermediate CAs vào máy chủ Linux, bạn cần thực hiện theo các bước sau đây:

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS, Fedora:

yum install ca-certificates
update-ca-trust enable

Download file Intermediate CAs về Server và chép vào thư mục /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ , xong cập nhật :

update-ca-trust extract

- Debian/Ubuntu: Download file Intermediate CAs về Server và chép vào thư mục /usr/local/share/ca-certificates/ , xong cập nhật :

update-ca-certificates
update-ca-certificates --fresh

- Centos 5: Download file Intermediate CAs về Server và chép nội dung vào file /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt:

cat foo.crt >> /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên