Lotus Domino 8.x: Cài đặt SSL

Để cài đặt và kích hoạt SSL cho IBM Domino 8.x, bạn cần thực hiện theo các bước sau đây:

1. Từ màn hình Domino Administration, mở tiện ích Server Certificate Administration (CERTSRV.NSF) nằm trong mục System Databases.

2. Chọn mục "Install Trusted Root Certificate into Key Ring". Lần lượt cài đặt Primary Intermediate CA và Secondary Intermediate CA mà chúng tôi đã cung cấp trong email hướng dẫn cài đặt vào key ring.

Trong khi import, lưu ý nhập đúng tên của certificate như trong mục Common Name của certificate đó.

3. Chọn tiếp mục "Install Certifficate into Key Ring" và paste vào nội dung của certificate. Bạn có thể đặt tên có tính gợi nhớ cho chứng thư, ví dụ Symantec SSL.

Nếu thành công, hệ thống sẽ thông báo certificate đã được merge thành công vào Key Ring. Đến đây, Key Ring của bạn đã sẵn sàng có thể sử dụng cho IBM Domino.

4. Cập nhật IBM Domino dùng Key Ring mới.

Bạn cần copy 2 file C:keyfile.kyr và C:keyfile.sth vào thư mục data của Domino.

Từ màn hình Domino Administration mở Server Document, sau đó chọn mục Ports > Internet Ports > SSL key file name và thiết lập lại thành C:keyfile.kyr

Đảm bảo mục Server document > Ports -> Internet Ports -> Web > Server's SSL port status được thiếp lập "Enabled".

5. Khởi động lại HTTP từ Domino Admin Console bằng cách gõ lệnh: tell http restart

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên