IIS 7 - Chuyển hướng HTTP sang HTTPS (redirection)

- Chọn website để cấu hình chuyển hướng
- Trong bảng “Features View”, nhấp đúp vào URL Rewrite

- Chọn “Add Rules…”

- Chọn “Blank rule” và nhấn “OK”.

- Nhập “Redirect to HTTPS” vào ô "Name"

Nhấn vào nút V tại thanh “Match URL”

Trong khung “Match URL” được thả xuống, tiến hành cài đặt các bước bên dưới

Requested URL: Matches the Pattern
Using: Regular Expressions
Pattern: (.*)

Tiếp đến là cài đặt thông số cho thanh “Conditions”, nhấn vào “Add…”

Nhập thông số như bên dưới

Condition Input: {HTTPS}
Check if input string: Matches the Pattern
Pattern: ^OFF$

Nhấn “OK”

Kết quả cài đặt sẽ được hiển thị như hình dưới

Bỏ qua phần “Server Variables”.

Ở thanh “Action”. Cài đặt thông số như sau:

Action Type: Redirect
Redirect URL: https://{HTTP_HOST}/{R:1}
Redirect Type: See Other (303)

Nhấn “Apply” và chọn tiếp “Back to Rules”

Kết quả cài đặt chuyển hướng thành công sẽ như hình bên dưới

Kiểm tra bằng trình duyệt của bạn.

Nếu bạn xem file web.config file bạn sẽ thấy đoạn lệnh mới sẽ được thêm vào.


Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên