Hướng dẫn Cài đặt chứng chỉ số SSL : Microsoft Exchange 2010

Bước 1: Chuẩn bị 2 file cert tên-miền.crt và chứng-chỉ-trung-gian.crt

Bước 2: Cài đặt chứng chỉ trung gian (thường có dạng intermediate.crt)
- Mở một MMC. Nhấn Start > Run... và gõ vào mmc. Nhấn OK.
- Từ menu của màn hình Microsoft Management Console (MMC), chọn mục File > Add/Remove Snap-in. Nhấn Add


- Từ danh sách snap-ins, chọn Certificates. Nhấn Add. Chọn Computer account. Nhấn Next. Chọn Local computer. Nhấn Finish. Nhấn Close. Nhấn OK.


- Trong khung bên trái, nhấn chọn mục Intermediate Certification Authorities. Nhấp chuột phải vào Certificates, chọn All Tasks > Import. Trong màn hình Certificate Import, nhấn Next. Tới đây chọn đường dẫn đến file intermediate.cer trên Desktop và nhấn Next. Chọn mục "Place all certificate in the following store: Intermediate Certification Authorities". Nhấn Next. Nhấn Finish.

Bước 3: Cài đặt chứng thư số (trong trường hợp CSR không được tạo từ chính máy chủ cài đặt, vui lòng tham khảo thêm bước nhập PFX tại đây https://muassl.com/ho-tro/huong-dan-cai-dat/window...)

1. Mở Exchange Management Console (EMC) bằng cách chọn Start > Programs > Microsoft Exchange 2010 > Exchange Management Console.

2. Chọn Manage Databases

3. Chọn Server Configuration trong menu bên trái, sau đó chọn chứng thư số đang pending trong mục Exchange certificates trong menu giữa. Bạn có thể nhận ra chứng thư số này dựa vào Friendly Name mà bạn đã nhập trong quá trình tạo CSR. Giá trị trong cột Self Signed sẽ là True. Sau đó chọn mục Complete Pending Request trong menu bên phải.

4. Chọn đường dẫn đến file certificate.cer mà bạn đã chép lên máy chủ trước đó, sau đó nhấn Open > Complete. Lưu ý: Trong vài trường hợp, bạn có thể nhận được thông báo "The source data is corrupted or not properly Base64 encoded". Bạn chỉ cần bỏ qua thông báo này.

5. Refresh lại danh sách chứng thư số, sau đó bạn kiểm tra lại cột Self Signed của chứng thư số đã chuyển trạng thái từ True sang False hay chưa. Giá trị đúng phải là False.

6. Chọn chứng thư số mới này và sau đó nhấn mục Assign Services to Certificate trong menu bên phải.

7. Chọn chứng thư số và các services bạn cần bảo mật. Sau đó nhấn Next > Assign > Finish.

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên