Cài đặt chứng chỉ SSL trên máy chủ Ubuntu với Apache2

Hướng dẫn này dựa trên Ubuntu server 12.x. Thông tin thêm vui lòng tham khảo: https://help.ubuntu.com/.

 1. Sao chép tệp Chứng chỉ lên máy chủ của bạn.
  Tải về chứng chỉ Trung Gian [Intermediate (nhacungcap.crt)] và SSL của bạn (ten_mien_cua_ban.crt) từ muassl.com, sau đó tải lên máy chủ của bạn. Phân quyền Chỉ Đọc cho tài khoản ROOT.
 2. Bật hỗ trợ SSL cho Apache bằng lệnh:
  sudo a2enmod ssl
  	
  Sau khi bật, khởi động lại Apache để có hiệu lực
  sudo service apache2 restart
  	
 3. Tìm tệp cấu hình Apache để chỉnh sửa
  Tệp cấu hình Apache cho website của bạn thường được tìm thấy tại địa chỉ /etc/apache2/sites-enabled/ten_mien_cua_ban. nếu không thể tìm thấy tại vị trí này, bạn cần chạy lệnh sudo a2ensite ten_mien_cua_ban.
  Nếu bạn mở tệp bằng trình chỉnh sửa văn bản, bạn sẽ có thể tìm các khối chứa cài đặt Apache.
 4. Xác định khối SSL để cấu hình
  Nếu bạn cần truy cập trang web của mình thông qua cả kết nối an toàn (https) và không an toàn (http), bạn sẽ cần 2 tệp tin tại /etc/apache2/sites-enabled/. Một cho cổng 80 và một cho cổng 443. Cấu hình như miêu tả ở bước 4.
  Nếu bạn chỉ cần trang web của bạn được truy cập an toàn, hãy định cấu hình máy chủ ảo hiện tại cho SSL như được mô tả trong bước 4.
 5. Cấu hình khối .
  
  DocumentRoot /var/www/
  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /path/to/ten_mien_cua_ban.crt
  SSLCertificateKeyFile /path/to/private.key
  SSLCertificateChainFile /path/to/chung_chi_trung_gian.crt
  
  	
  Nếu chỉ thị SSLCertificateChainFile không hoạt động, thay bằng chỉ thị SSLCACertificateFile.
 6. Kiểm thử cấu hình Apache trước khi khởi động lại
  Bước quan trọng, vì Apache sẽ không khởi động lại được khi cú pháp trong tệp cấu hình bị sai
  apachectl configtest
  	
 7. Khởi động lại Apache
  apachectl stop
  apachectl start
  	

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên