Tạo CSR: Sử dụng OpenSSL (Apache w/mod_ssl, NGINX, OS X) với mã hóa SHA256

Tạo một Certificate Request Signing (CSR) sử dụng OpenSSL (Apache & mod_ssl, Nginx)

CSR là một tập tin có chứa thông tin yêu cầu cấp chứng chỉ của bạn, bao gồm khóa công khai của bạn. Tạo CSR của bạn và sau đó sao chép và dán CSR vào biểu mẫu web trong quá trình kích hoạt:

Tạo khóa riêng (privatekey) và CSR (Certificate Signing Request)

Để tạo ra một cặp khóa riêng và Certificate Signing Request công cộng (CSR) cho một máy chủ web, máy chủ, sử dụng lệnh sau đây:

openssl req -nodes -newkey rsa:2048 -sha256 -keyout taptin.key -out taptin.csr

Điều này tạo ra một lúc hai tập tin. Tập tin taptin.key chứa một khóa riêng; không tiết lộ những tập tin này cho bất cứ ai. Cẩn thận bảo vệ khóa riêng.

Quan trọng: Hãy chắc chắn để sao lưu các khóa riêng, không có phương tiện để phục hồi nó nếu nó bị mất. Khóa riêng được sử dụng như là đầu vào trong các lệnh để tạo ra một yêu cầu Giấy chứng nhận SSL (CSR).

Bây giờ bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin chi tiết được nhập vào CSR của bạn.

Đối với một số mục sẽ có một giá trị mặc định, nếu bạn nhập  dấu chấm (.), mục này sẽ được để trống.

Country Name (2 letter code) [AU]: VN
State or Province Name (full name) [Some-State]: Thanh pho Ho Chi Minh
Locality Name (eg, city) []: Ho Chi Minh
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: Ten cong ty Ltd
Organizational Unit Name (eg, section) []: IT
Common Name (eg, YOUR name) []: tenmiencuaban.com
Email Address []: email của bạn

Bạn có thể nhập thêm các thuộc tính sau nếu cần thiết:

A challenge password []:
An optional company name []:

Sử dụng tên của các máy chủ web như Common Name (CN). Nếu tên miền (Common Name) là tenmien.com nối các miền để tên máy (sử dụng tên miền đầy đủ).

Các địa chỉ email các lĩnh vực, tên công ty tùy chọn và thách thức mật khẩu có thể được để trống cho một chứng chỉ máy chủ web.

CSR của bạn bây giờ đã được tạo ra. Mở TapTin.csr trong một trình soạn thảo văn bản và sao chép và dán nội dung vào mẫu đơn đăng ký trực tuyến khi có yêu cầu.

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên