Apache: Tạo CSR hỗ trợ ECC

Để khởi tạo một chứng chỉ hỗ trợ ECC, vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

1. Khởi tạo ECC private key với tham số

openssl ecparam -out server.key -name prime256v1 -genkey
Kích thước khóa ECC được đề nghị là 256-bit. Nếu yêu cầu mã hóa lớn hơn, các tùy chọn khác của bạn là prime384v1 hoặc prime521v1.
Lưu ý: Sao lưu private key của bạn để sử dụng khi cài đặt

2. Khởi tạo CSR dựa trên key với mới tạo

openssl req -new -key server.key -out server.csr

3. Sao chép và dán CSR vào ô Dán CSR khi kích hoạt đơn hàng

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên